از شبنم عشق خاک آدم گل شد

شوری برخواست فتنه ای حاصل شد

 

صد نشتر عشق بر رگ روح زدند

يک قطره از آن چکيد و نامش دل شد

                                                                                         ابوسعيدابوالخير

                                                                   

/ 0 نظر / 6 بازدید